Donorinių-akceptorinių darinių fluorescencijos savybių valdymas poliniais funkciniais pakaitais

D. Gudeika, R. R. Reghu, J. V. Grazulevicius, G. Buika, J. Simokaitiene, A. Miasojedovas, S. Jursenas, V. Jankauskas

 

Atliktas serijos naftalimidais pakeistų fluoreno darinių optinis ir elektrinis charakterizavimas. Ištirtų junginių cheminės struktūros pateiktos 1 pav. Tikimasi, kad naftalimido funkcinės grupės leis pagerinti elektronų pernašą bei suteiks stabilumo ore (neįkapsuliuotiems) veikiantiems optoelektronikos prietaisams. Nustatyta, jog šie nauji junginiai tirpaluose fluorescuoja mėlynoje spektrinėje srityje su kvantiniu našumu siekiančiu 0.47 – 0.69, o sluoksniuose jų našumas nukrenta iki 0.06 – 0.25. Parodyta, kad fluorescencijos našumas fluoreno junginiuose su dviem naftalimido grupėmis yra ženkliai didesnis, nei junginiuose su viena grupe dėl išaugusio šuolio osciliatoriaus stiprio. Buvo stebėtas teigiamas solvatochrominis poslinkis šiuose dariniuose didinant aplinkos poliškumą, kas parodė krūvio pernašos būsenų egzistavimą. Aptiktas neįprastas fluorescencijos kvantinio našumo išaugimas didėjant aplinkos poliškumui bei stumiantis spektrinei juostai į raudonąją pusę, kas yra sąlygota sumažėjusios singuletinių-tripletinių šuolių spartos. Tai taip pat patvirtino apie 10 kartų išaugusi nespindulinės relaksacijos sparta. Elektronų dreifiniai judriai įvertinti lėkio trukmės metodu šiose medžiagose siekė net 1,2×10-3 cm2/Vs, kas pademonstravo puikias šių junginių perspektyvas organinės elektronikos prietaisuose. Taip pat buvo tiriami ir kiti naftalimido dariniai rodantys kietakūnės solvatacijos efektą svarbų organinių šviestukų technologijoms bei metalų jonų jutimo reiškinius.

2

1 pav. Naftalimidais pakeistų fluorenų cheminės struktūros. Spektro valdymas polinėse aplinkose ir keičiant pakaitų poliškumą. Interkombinacinės konversijos spartos valdymas.